ผู้บังคับบัญชา   |   ระบบสารสนเทศ   |   E-Learning   |   ศูนย์การเรียนรู้  | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง     
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียน
         ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

         คติประจำโรงเรียน
         ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ

ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ

คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
     
- ผนวก ก.
    - ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

      - ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

สถานีกลางบางซื่อ
ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย

 

 

 

 


คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

ระบบสารสนเทศการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.

รายชื่อหลักสูตรการศึกษา  ปีงบประมาณ  2561

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่น 74
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


วันที่ 20 พ.ย.60  รร.ขส.ขส.ทบ.จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
จากกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.,
แม่บ้านจิตอาสา นายสิบนักเรียน และ
นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ 
และนักศึกษาวิชาทหารของ
รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่น 49
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.ระหว่าง
พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ ส่งให้กับ พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ณ ลาน บก.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส
เหล่า ขส. รุ่น 74 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 


 

พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120