ผู้บังคับบัญชา | ระบบสารสนเทศ | E-Learning | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ

คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

สถานีกลางบางซื่อ
ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย

บทเรียนอิเลิร์นนิ่งวิชาการขนส่งทางน้ำ
  บทเรียนที่ 1
  บทเรียนที่ 2
  บทเรียนที่ 3
  บทเรียนที่ 4
  บทเรียนที่ 5
  บทเรียนที่ 6
  บทเรียนที่ 7

คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

ระบบสารสนเทศการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.

รายชื่อหลักสูตรการศึกษา  ปีงบประมาณ  2562

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่นที่ 75
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


รร.ขส.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า)
และ พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอาร๊ย์ (ท่านใหม่) ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ท่านเก่า)
และ พ.อ.จตุรภัทร ดวงนิมติ(ท่านใหม่) ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดลานกีฬารวมใจ ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ ธรรมะปฏิบัติ
ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรมเข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ รอง จก.ขส.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61

   
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้้นต้น
เหล่า ขส. สำหรับทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.(บก.ทท.) รุ่นที่ 8/61 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61
มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 35 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ณพล นิ่มนวล รอง ผบ.ศคย.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 ณ ห้องเรียน บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ./ประธาน และ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ประจำปี 2561 ได้มาตรวจแนะนำคุณภาพการศึกษาของ รร.ขส.ขส.ทบ. ประจำปี 2560 โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียน 1 รร.ขส.ขส.ทบ.ในวันที่ 6 มิ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นที่หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย
(Unit School) เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินวิทยฐานะ ณ ห้องเรียน รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 9 พ.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย
เหล่า ขส. รุ่นที่ 53 ณ รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 26 เม.ย. 61 
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

 


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120