ผู้บังคับบัญชา | ระบบสารสนเทศ | E-Learning | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ

คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

สถานีกลางบางซื่อ
ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย


คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

ระบบสารสนเทศการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.

รายชื่อหลักสูตรการศึกษา  ปีงบประมาณ  2561

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
ณ บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่น 49
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่น 74
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

   
   
   
   

พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้


 

 

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120