ผู้บังคับบัญชา   |   ระบบสารสนเทศ   |   E-Learning   |   ศูนย์การเรียนรู้  | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง     
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียน
         ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

         คติประจำโรงเรียน
         ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ

ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
     
- ผนวก ก.
    - ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

          - ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์
 


คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

ระบบสารสนเทศการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.

รายชื่อหลักสูตรการศึกษา  ปีงบประมาณ  2561

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.

วันที่ 20 พ.ย.60  รร.ขส.ขส.ทบ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ., แม่บ้านจิตอาสา นายสิบนักเรียน และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ และนักศึกษาวิชาทหาร
รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่น 49
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.ระหว่าง พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ
ส่งให้กับ พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ณ ลาน บก.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่น 74
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.ระหว่าง พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
ส่งให้กับ พ.อ.นรงค์ฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120