หน้าหลัก| ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง | คลังภาพกิจกรรม | รายนาม รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
ผลงาน/นวตกรรม/บทความ/สาระน่ารู้
เนื้อหา/บทเรียนการวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน
  วิชาการขนส่งด้วยรถยนต์
  วิชาการขนส่งทางน้ำ
  วิชาการขนส่งทางรถไฟ
  วิชาการขนส่งทางอากาศ
  วิชาการเคลื่อนย้าย
   
   

คติประจำโรงเรียน

นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง

อัตลักษณ์ (Identity)
มีศักยภาพด้านการขนส่ง ใฝ่คุณธรรม และมีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายชื่อหลักสูตรการศึกษาปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษา, ประดับเครื่องหมายยศและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
สำหรับทหารกองหนุน (คุณวุฒิวิชาชีพ) เหล่า ขส. รุ่นที่ 3 ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย.62 เวลา 1000 น. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 60 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป
รุ่นที่ 11 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 1000 น. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 42 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. กล่าวให้โอวาทแก่หลักสูตรนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน
(คุณวุุฒิวิชาชีพ) เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกภาคสนามที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบก ในระหว่าง
วันที่ 29 ส.ค.62 ถึง 11 ก.ย.62 ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เวลา 0900 น.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานการจัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ธรรมปฏิบัติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค.62 เวลา 1800 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร รร.ขส.ขส.ทบ. โดยมีกำลังพลและครอบครัว
ผู้พักอาศัยในพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail : armytransport.school@gmail.com


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้
คู่มือ/บทความ/สาระน่ารู้
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

 สถานีกลางบางซื่อ
 ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย