ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
ผลงาน/นวตกรรม/บทความ/สาระน่ารู้
เนื้อหา/บทเรียนการวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน
  วิชาการขนส่งด้วยรถยนต์
  วิชาการขนส่งทางน้ำ
  วิชาการขนส่งทางรถไฟ
  วิชาการขนส่งทางอากาศ
  วิชาการเคลื่อนย้าย
   
   

คติประจำโรงเรียน

นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง

อัตลักษณ์ (Identity)
มีศักยภาพด้านการขนส่ง ใฝ่คุณธรรม และมีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายชื่อหลักสูตรการศึกษาปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.จัดกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานจัดการประชุมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ ชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ.
โดยมีข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ.เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ ห้องเรียน 120 ที่นั่ง
เมื่อวันพุธที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 1800 น. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่อบรมศีลธรรมประจำเดือน ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธาน
พร้อมด้วยครูอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่น 54, หลักสูตรนายสิบอาวุโส (บก.ทท.) รุ่นที่ 9/62 และหลักสูตรช่างอากาศยานทั่วไป รุ่น 11 ร่วมพิธีในวันที่ 30 พ.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกทีนี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป
รุ่น 11 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 42 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 54
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 1400 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 32 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. (บก.ทท.) รุ่น 9/62
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 20 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษา,ประดับเครื่องหมายยศ และ
มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบ ทบ. 1 ปี เหล่า ขส. รุ่นที่ 22 (1/61) ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.
ร่วมกันปลูกต้นเฟืองฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง จก.ขส.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ. ณ บริเวณศาลาไทย เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.โดย พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิมเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัธชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในจัดการอบรมศาสตร์พระราชา ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 โดยมีกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมเข้ารับฟังการอบรม
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมพิธีทำบุญ
ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกกรมการขนส่งทหารบก อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาทำความสะอาดวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส.
รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่นที่ 1/62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่นที่ 75 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

รร.ขส.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า)
และ พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอาร๊ย์ (ท่านใหม่) ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดลานกีฬารวมใจ ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ
ธรรมะปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรม
เข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ รอง จก.ขส.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail : armytransport.school@gmail.com


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้
คู่มือ/บทความ/สาระน่ารู้
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

 สถานีกลางบางซื่อ
 ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย