หน้าหลัก| ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง | คลังภาพกิจกรรม | รายนาม รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
องพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
ผลงาน/นวตกรรม/บทความ/สาระน่ารู้
บทความ ประจำปี 2562
  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
  การจองตั๋วรถไฟ
  ประวัติความเป็นมาของเรือไทย
  การรักษาระยะต่อของการขับรถยนต์ทหาร
  5 วิธีดูยางรถยนต์ของคุณ
  7 เคล็ดลับขับรถบนถนนลื่น
  9 วิธีการขับรถเกียร์ออโต้
  การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
  จอดรถใต้ต้นไม่ต้องดูให้ดี
  ขับรถลุยน้ำต้องทำอย่างไร
  เทคนิคการเปิดแอร์ให้เหมาะสม
  พ่วงแบตไม่ดีมีอันตราย
  ระบบคอมมอนเรล
  ลูบก่อนล้าง
  วิธีดูแลรถหลังน้ำท่วม
   

คติประจำโรงเรียน

นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง

อัตลักษณ์ (Identity)
มีศักยภาพด้านการขนส่ง ใฝ่คุณธรรม และมีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายชื่อหลักสูตรการศึกษาปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.

พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63
โดยมีเด็กๆ ในชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ.เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพลศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกทีนี่


พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส หล่า ขส. รุ่นที่ 76
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 35 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานการประชุมรับมอบนโยบายจาก รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
โดยมีข้าราชการกำลังพล และครอบครัวที่พักอาศัยพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ.เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ ห้องเรียน 120 ที่นั่ง
เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย.62 เวลา 1800 น. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส.รุ่น 51
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 เวลา มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 29 นาย
ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่


วันที่ 24 ต.ค.62 เวลา 1400 น. รร.ขส.ขส.ทบ.จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.ระหว่าง พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ (ท่านเก่า)
และ พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง (ท่านใหม่) ณ บก.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส หล่า ขส. รุ่นที่ 76
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 35 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. และ คณะ สกศ.ยศ.ทบ. มาให้คำแนะนำการใช้ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางทหารของสถาบันการศึกษาทางทหาร โรงเรียน หน่วยเหล่า สายวิทยาการและ
หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วย
หน.นขต.รร.ขส.ขส.ทบ. และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ณ รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันทีี 8 ต.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษา, ประดับเครื่องหมายยศและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
สำหรับทหารกองหนุน (คุณวุฒิวิชาชีพ) เหล่า ขส. รุ่นที่ 3 ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย.62 เวลา 1000 น. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 60 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail : armytransport.school@gmail.com


พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้
คู่มือ/บทความ/สาระน่ารู้
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

 สถานีกลางบางซื่อ
 ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย