ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

พลตรี ธวัชชัย พัดทอง
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก ธนเสฎฐ์ ใจอารีย์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก
พันเอกจตุรภัทร ดวงนิมิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก รัช สุขกิจ
หัวหน้าแผนกเตรียมการ
พันเอก สุทธิเดช ศีลบุตร
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการศึกษา
พันเอก จัตุรพร ปฐมจินดา
หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ
พันเอก ชาญชัย ฤทธาคนี
หัวหน้าแผนกวิชาการเคลื่อนย้ายฯ
พันเอก นุรักษ์ ราชรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาการขนส่งฯ
พันเอก อัตถพล เกาไศยนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
พันโท กฤษณ์ธเชษฐ์ อชิโนบุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
พันเอก ชวลิต ไกรเภา
หัวหน้าแผนกฝึก กองการศึกษาโรงเรียนทหารขนส่งฯ
พันโท นรเศรษฐ์ มุณีรักษา
ผู้บังคับกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่งฯ
พันเอกหญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
หัวหน้าแผนกธุรการและกำลังพล

กลับหน้าแรก