ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

พลตรี ธวัชชัย พัดทอง
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก ประกาศ เพยาว์น้อย
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก รัช สุขกิจ
หัวหน้าแผนกเตรียมการ
พันเอก สุทธิเดช ศีลบุตร
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการศึกษา
พันเอก เอกรินทร์ กอร่ม
หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ
พันเอก ชาญชัย ฤทธาคนี
หัวหน้าแผนกวิชาการเคลื่อนย้ายฯ
พันเอก นุรักษ์ ราชรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาการขนส่งฯ
พันเอก อัตถพล เกาไศยนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
พันเอก เทพฤทธิ์ ทรงสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
พันเอก ชวลิต ไกรเภา
หัวหน้าแผนกฝึก กองการศึกษาโรงเรียนทหารขนส่งฯ
พันโท นรเศรษฐ์ มุณีรักษา
ผู้บังคับกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่งฯ
พันเอกหญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
หัวหน้าแผนกธุรการและกำลังพล
ร้อยเอก จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าแผนกการเงิน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(Administrative Chart)

กลับหน้าแรก