การอบรมศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62
ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก