พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62