พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่นที่ 1/62 (รุ่น 22)
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61