พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่นที่ 75