พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.(บก.ทท.) รุ่น 8
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 12 ก.ค.61