พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ขส.
สำหรับทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.