ภาพรับตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 ณ กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.