พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 53
ณ รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 26 เม.ย. 61