พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส.รุ่น 49
วันที่ 12 ก.พ.61 ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.