กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ. โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เป็น ประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากกำลังพล และครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.,
แม่บ้านจิตอาสา นายสิบนักเรียน และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ  และนักศึกษาวิชาทหาร รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.