พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.ระหว่าง พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
ส่งให้กับ พ.อ.นรงค์ฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.