ภารกิจและการจัดแผนก

ความมุ่งหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนกธุรการและกำลังพล ดำเนินไปด้วยความเรีบยร้อย จึ่งได้กำหนดหน้าที่ดังนี้.

หน้าที่
1. ควบคุมดำเนินงานด้านสารบรรณของโรงเรียนทหารขนส่ง
2. ดำเนินงานด้านธุรการและกำลังพลของหน่วย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนทหารขนส่ง
4. จัดทำใบอนุญาติพิเศษรถยนทหารทั้งกองทัพบก

อัตรากำลังพล

นายทหารสัญบัตร 45 นาย
นายทหารชั้นประทวน 136 นาย
ลูกจ้าง 15 นาย


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ 02-241-4408, 02-241-4996
โทรสื่อสารทหาร 94601
โทรสาร