บุคลากรภายในหน่วย
                                                 
                                       
                พ.อ.สมมิตร สินธุวงศานนท์
หน.ผตก.รร.ขส.ขส.ทบ.
                   
                                                 
กองบังคับการ มว.แผนและโครงการ มว.จัดการศึกษา   มว.กิจกรรมนักเรียน  
                                                 
                                       
  พ.ต.ถิรวัฒน์ มาน้อย
      จ.ส.อ.บำรุง วงษ์พรหม   จ.ส.อ.ไชยันต์ เหมาะดี  
                                                 
                                           
  จ.ส.อ.สนอง แสงทอง   ร.ท.สุธีย์ คุ้มทรัพย์