ภารกิจและการจัดแผนก


ความมุ่งหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแผนกเตรียมการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดที่ให้ปฏิบัติดังนี้.-

หน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนและหลักสูตรการศึกษา ตลอดความต้องการความต้องการ เพื่อสนับนุนการศึกษา
2. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
3. ดำเนินการในเรื่องตารางตารางสอนและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกับการสอน ตลอดจนแจกจ่ายเอกสาร, ตำราและการสอบ
4. กำหนดและประสานการใช้ห้องเรียน, สนามฝึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนอาวุธกระสุน,วัตถุระเบิด และการขนส่ง
5. พิจารณาเสนอความต้องการเกี่ยวกับการจัดหาอาจารย์ภายในหรือภายนอกมาบรรยายในโรงเรียนทหารขนส่ง
6.ดำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการเปิด-ปิดการศึกษา

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์
โทรสื่อสารทหาร
โทรสาร -