ข้าราชการ สังกัด ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ.

พ.อ.พัฒนศักดิ์ เอี่ยมอุดม
หน.ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ.

พ.ท.ศักดิ์ศิลป    เชาว์วิไล
ประจำแผนก  รร.ขส.ขส.ทบ.
  ร.อ.วิโรจน์   ทองกุญชร
ประจำแผนก  รร.ขส.ขส.ทบ.
ร.อ.พงษ์อินทร์   ราชเหนือ
ประจำแผนก  รร.ขส.ขส.ทบ.
     
จ.ส.อ.ไชยา    เกิดเกตุ
ช่างเครื่องมือกล
จ.ส.อ.วันชัย    สุตันตานนท์
นายสิบส่งกำลัง
ร.ต.อดิศักดิ์    ดิเรกสุข
ช่างเครื่องมือกล
นายประสงค์  สะอาดพาณิชกุล
พนักงานบริการ
นายชลินทร์ สิงห์โตอ่อน
พนักงานบริการ
นายวินัย หมอยาดี
พนักงานบริการ
   
  นายวิจิตร แก้วเพชร
พนักงานบริการ
 
     

กลับหน้าแรก