พัฒนาต่อเนื่อง   เน้นเรื่องระเบียบวินัย   ใส่ใจงานในหน้าที่
หน้าที่กองพันนักเรียน
1. ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน  นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ
2. ดำเนินกรรมวิธีและอำนวยความสะดวกแก่นายทหาร ,  นายสิบ  ที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง
3. ดำเนินการทางธุรการ  การสวัสดิการ  การเงิน  ที่พัก  และการเลี้ยงดู
4. สนับสนุนการฝึกของโรงเรียนทหารขนส่ง
5. ดูแลและดำเนินการป้องกันอาคาร  สถานที่  คลังอาวุธ  คลังกระสุน  ของ โรงเรียนทหารขนส่ง
6. ให้การสนับสนุนการปฐมพยาบาลแก่กำลังพลของโรงเรียนทหารขนส่ง ทั้งในที่ตั้งหน่วย และการฝึกนอกที่ตั้งหน่วย 
  ตลอดจนรับผิดชอบการสุขาภิบาล
   

 

 

 


โรงเรียนทหารขนส่ง  กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School) 
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120