พัฒนาต่อเนื่อง   เน้นเรื่องระเบียบวินัย   ใส่ใจงานในหน้าที่

ภาพกิจกรรมของหน่วย

 
 
 

 

 

 

 

 


โรงเรียนทหารขนส่ง  กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School) 
เลขที่  42/1  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300   โทร.0-2241-4408