คลิปวิดีโอกิจกรรม
 
การสอบขับรถยนต์ทหาร
ประเภทที่1
การสอบขับรถยนต์ทหาร
ประเภทที่2
การสอบขับรถยนต์ทหาร
ประเภทที่3
ข่าวสารข้อมูลควรรู้

- ขั้นตอนการขอเข้ารับการทดสอบขับรถยนต์ทหาร
- ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร
- ตัวอย่างใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

 

 

 

 

การทดสอบการขับรถสายพานตามเส้นทางภูมิประเทศ การทดสอบการถอยหลังเข้าที่จำกัด รถสายพาน
หน.มว.ทดสอบ ฯ อธิบายขั้นตอนการทดสอบ การทดสอบการถอยหลังเข้าที่จำกัดรถยนต์ล้อ