รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  เลิศล้ำ วิทยาการ
 

แผนกฝึก กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.

 


พ.อ.ชวลิต ไกรเภา
หน.แผนกฝึก กองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่งฯ

   
     
     
    พ.ท.พีระพงศ์  กลิ่นอินทร์ ร.อ.จำเริญ   พิลึก
     
     
     
     

แผนกฝึก     มีหน้าที่
1.  ดำเนินงานด้านธุรการและกำลังพล
2.  ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการฝึกสอนวิชาการขับรถ – เรือ และช่างเครื่องตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนทหารขนส่ง
4. จัดทำแผนบทเรียนการฝึกสอน เพื่อใช้เป็นคู่มือการฝึกสอน
5. ค้นคว้าวิชาใหม่ๆ เพื่อนำมาทำการฝึกสอน
6. รวบรวมและเสนอความต้องการเอกสารหลักฐานตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ ประกอบการฝึกสอน
7. เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคของผู้บังคับบัญชาในด้านการฝึกขับรถ – เรือ และช่างเครื่องยนต์

 1. กองบังคับการ
  1. ปกครองบังคับบัญชากำลังพลในแผนก
  2. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนก
  3. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการฝึกขับรถ – เรือ กับการฝึกภาคสนามทางการขนส่งและช่างเครื่องยนต์
  5. รวบรวมเสนอความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการฝึกและวัสดุในการซ่อมบำรุงเพื่อการฝึก
  6. ให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนแก่หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกขับรถ – เรือ กับการฝึกภาคสนามทางการขนส่งและช่างเครื่องยนต์
  7. รับผิดชอบงานธุรการกับงานสารบรรณตลอดจนงานด้านส่งกำลัง  และสวัสดิการของแผนก
  8. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ภายในกองบังคับการแผนก
  9. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  10. รวบรวมและเสนอความต้องการหลักฐานตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการฝึกสอน
  11. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  12. เป็นหัวหน้าเสมียนสิบเอก
  13. ดำเนินงานธุรการและสารบรรณตลอดจนด้านส่งกำลังและสวัสดิการของแผนก
  14. เก็บรักษาและรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม แยกเรื่องตามคำสั่ง
  15. ทำสถิติผลงานเสนอผู้บังคับบัญชา
  16. เป็นผู้ช่วยเสมียนจ่าสิบเอก
  17. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 2. ตอนส่งกำลังและซ่อมบำรุง
  1.รับผิดชอบการเบิก รับ เก็บรักษาและแจกจ่ายอุปกรณ์ของแผนก
  2.จัดทำบันทึกและรายงานเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ของแผนก
  3. อำนวยการจัดทำแผนผังการเก็บ สิ่งอุปกรณ์เพื่อสะดวกแก่การค้นหา
  4. ดำเนินการรักษาระดับสิ่งอุปกรณ์ในความครอบครองให้มีอยู่ตามคำสั่ง
  5. อำนวยการซ่อมบำรุงหรือจำหน่าย สป. ที่ชำรุดซึ่งหน่วยใช้ส่งคืน 6.ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่องการส่งกำลังบำรุงตลอดจนสถานภาพการส่งกำลังและซ่อมบำรุงของแผนก
  7.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  8.ดำเนินการด้านการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ของแผนกในเรื่องการเบิกการเก็บรักษา,รับ-จ่าย,การส่งซ่อม,การส่งคืนและการจำหน่าย เสนอความต้องการอุปกรณ์ของแผนก
  9.รับผิดชอบในการทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และเก็บรักษา – เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  10. ทำรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 2 – 4 ตามระยะเวลาที่กำหนด
  11.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  12.เป็นช่วยนายสิบส่งกำลัง จ่าสิบเอก
  13.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 3. หมวดฝึกขับ - เรือ
  1.ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหมวด
  2.ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  3.ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกขับรถ – เรือ กับการฝึกภาคสนามทางการขนส่งภายในเหล่าและเหล่าอื่นที่ขอรับการสนับสนุน
  4.เสนอความต้องการเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกขับรถ-เรือ
  5.ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกขับรถ-เรือ
  6.ให้การอบรมแก่ครูผู้ฝึกขับรถ-เรือ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  7.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 4. หมวดฝึกช่างเครื่องยนต์
  1.ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหมวด
  2ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  3.ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกช่างเครื่องยนต์ ภายในเหล่าและเหล่าอื่นที่ขอรับการสนับสนุน
  4.เสนอความต้องการเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก ศึกษาช่างเครื่องยนต์
  5.ศึกษาและพัฒนาวิชาช่างเครื่องยนต์
  6.ให้การอบรมแก่ครู,อาจารย์ผู้สอนวิชาช่างเครื่องยนต์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
  7.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  8.เตรียมการสอนในวิชาช่างเครื่องยนต์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
  9.รวบรวมตำราเกี่ยวกับความรู้ในวิชาช่างเครื่องยนต์
  10.ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอน
  11.สอนวิชาซ่อมบำรุง,วิชาช่างเครื่องยนต์ในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารขนส่งและเหล่าอื่นที่ขอรับการสนับสนุน
  12.ควบคุม ดูแลรักษา ตลอดจนบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ของหมวดฝึกช่างเครื่องยนต์
  13.อำนวยการซ่อมบำรุงหรือจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุด