รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  เลิศล้ำ วิทยาการ
 


พันเอก นุรักษ์ ราชรักษ์
หน.แผนกวิชาการขนส่งฯ

 
     
     
 
พ.ท.กิจศักดิ์  เหลืองศรีดา
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
........................................
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ร.อ.หญิง ดาววดี เทพจารี
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
     
     
     
     
     
แผนกวิชาการขนส่ง  มีหน้าที่
1. ดำเนินการสอนวิชาการขนส่ง ตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำแผนบทเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
3. ค้นคว้าวิชาการใหม่เพื่อนำมาสอนนักเรียน
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
    1. ดำเนินการการสอนวิชาการขนส่งได้แก่วิชาการขนส่งด้วยรถยนต์  วิชาการขนส่งทางรถไฟ วิชาการขนส่งทางน้ำ และวิชาการขนส่งทางอากาศ ตามหลักสูตร และนโยบาย ที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ตลอดจนการตรวจและกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึกในวิชาการขนส่ง
   2.  ค้นคว้าและปรับปรุง เพื่อพัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
   3.  ให้การสนับสนุน กำหนดครู , อาจารย์ เพื่อทำการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งของเหล่าทหารขนส่งและเหล่าอื่นๆ ตามที่ขอ
   4.  ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และครูในโรงเรียนทหารขนส่ง
   5.  พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารขนส่ง
   6.  จัดทำตำรา  แนวสอน  สื่อการสอน  E – Book เกี่ยวกับวิชาการขนส่ง
   7.  จัดทำแผนบทเรียน  แผนการสอน
   8.  กำหนดขอบเขตวิชาขนส่งในหลักสูตรต่างๆของเหล่า ขส. และเหล่าอื่นๆ
   9. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
  10. จัดครูอาจารย์รับผิดชอบการสอนให้เหมาะสมกับ  ความถนัด  ความรู้ความสามารถ
  11. จัดทำข้อสอบ และ วิเคราะห์ข้อสอบ
  12.  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่