รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.สมชาย เที่ยงคืน
หน.วิชาการเคลื่อนย้าย

พ.ท.นุรักษ์ ราชรักษ์
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.

พ.ต.จำรูญ อินธนู
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.

ร.ท.หญิง เพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.

แผนกวิชาการเคลื่อนย้าย  มีหน้าที่
1. ดำเนินการสอนวิชาการเคลื่อนย้าย ตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำแผนบทเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
3. ค้นคว้าวิชาการใหม่เพื่อนำมาสอนนักเรียน
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการการสอนวิชาการเคลื่อนย้ายตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ตลอดจนการตรวจและกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึกในวิชาการเคลื่อนย้าย
2.  ค้นคว้าและปรับปรุง เพื่อพัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
3.  ให้การสนับสนุน กำหนดครู , อาจารย์ เพื่อทำการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งของเหล่าทหารขนส่งและเหล่าอื่นๆ ตามที่ขอ
4.  ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และครูในโรงเรียนทหารขนส่ง
5.  พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารขนส่ง
6.  จัดทำตำรา  แนวสอน  สื่อการสอน E – Book  เกี่ยวกับวิชาการเคลื่อนย้าย
7.  จัดทำแผนบทเรียน  แผนการสอน
8.  กำหนดขอบเขตวิชาการเคลื่อนย้ายในหลักสูตรต่างๆของเหล่า ขส. และเหล่าอื่นๆ
9. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
10. จัดครูอาจารย์รับผิดชอบการสอนให้เหมาะสมกับ  ความถนัด  ความรู้ความสามารถ
11. จัดทำข้อสอบ และ วิเคราะห์ข้อสอบ
12.  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่