รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.ชาญชัย ฤทธาคนี
หน.วิชาการเคลื่อนย้าย

 
 

พ.ต.จำรูญ อินธนู
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.

ร.อ.หญิง เพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.

แผนกวิชาการเคลื่อนย้าย  มีหน้าที่
1. ดำเนินการสอนวิชาการเคลื่อนย้าย ตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำแผนบทเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
3. ค้นคว้าวิชาการใหม่เพื่อนำมาสอนนักเรียน
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการการสอนวิชาการเคลื่อนย้ายตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ตลอดจนการตรวจและกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึกในวิชาการเคลื่อนย้าย
2.  ค้นคว้าและปรับปรุง เพื่อพัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
3.  ให้การสนับสนุน กำหนดครู , อาจารย์ เพื่อทำการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งของเหล่าทหารขนส่งและเหล่าอื่นๆ ตามที่ขอ
4.  ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และครูในโรงเรียนทหารขนส่ง
5.  พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารขนส่ง
6.  จัดทำตำรา  แนวสอน  สื่อการสอน E – Book  เกี่ยวกับวิชาการเคลื่อนย้าย
7.  จัดทำแผนบทเรียน  แผนการสอน
8.  กำหนดขอบเขตวิชาการเคลื่อนย้ายในหลักสูตรต่างๆของเหล่า ขส. และเหล่าอื่นๆ
9. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
10. จัดครูอาจารย์รับผิดชอบการสอนให้เหมาะสมกับ  ความถนัด  ความรู้ความสามารถ
11. จัดทำข้อสอบ และ วิเคราะห์ข้อสอบ
12.  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่