รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  เลิศล้ำ วิทยาการ
 
พ.อ.อัตถพล เกาไศยนันท์
หน.แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
   
   
    พ.ท.หญิง รัตน์เกล้า สนิทรักษา
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
     
 
พ.ท.อดิฐา   นิยมไทย
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ร.อ.สิงห์ทอง  ขำฉา
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ร.อ.พนม  โรจนศิริ
อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
     
แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป มีหน้าที่
1. ดำเนินการสอนวิชาทหารและวิชาทั่วไป ตามหลักสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำแผนบทเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
3. ค้นคว้าวิชาการใหม่เพื่อนำมาสอนนักเรียน
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

     1. บังคับบัญชาควบคุมและอำนวยการปฏิบัติงานของแผนกให้บรรลุผลสำเร็จ
     2. จัดอาจารย์,ครูสอนวิชาทหารและวิชาทั่วไป นอกหน่วยที่รับผิดชอบในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     3. เสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรและวิชาที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา
     4. จัดทำแก้ไขปรับปรุงตำรา แผนบทเรียนและเอกสารการสอนสำหรับวิชาที่รับผิดชอบ
     5. ทำหน้าที่ อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการทหารและวิชาทั่วไปฯ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน ตามหน้าที่และเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการกองการศึกษา


        - รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับวิชาทหาร และวิชาทั่วไปดังนี้
1. วิชาการจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
2. วิชายุทธการ
3. วิชาการกำลังพล
4. วิชากิจการพลเรือน
5. วิชาการส่งกำลังบำรุง
6. วิชาการข่าวกรอง
ึ7 . วิชาการขนส่งกำลังบำรุงในเขตหลัง
8. วิชาแนวพื้นฐานในการจัดงานบริการขนส่ง
9. วิชาการขนส่ง สป.ที่จัดซื้อด้วยวิธี เอฟ .เอ็ม.เอส
10. วิชาการบริการขนส่งโพ้นทะเล
11. วิชาทหารราบ
12. วิชาทหารม้า
13. วิชาทหารปืนใหญ่
14. วิชาทหารสารบรรณ
15. วิชาทหารการเงิน
16. วิชาทหารช่าง
17. วิชาทหารสื่อสาร
18. วิชาทหารสรรพาวุธ
19. วิชาทหารพลาธิการ
20. วิชาทหารการข่าว
21.วิชาทหารสารวัตร
22. วิชาทหารอากาศ
23. วิชาทหารเรือ
24. วิชาทหารแพทย์
25. วิชาทหารการสัตว์
26.วิชากิจการวิทยาศาสตร์ของ ทบ.
27. วิชาแผนที่ - เครื่องหมายทหาร
28. วิชายุทธวิธี
29. วิชาการบินทหารบก
30. วิชาปลัดบัญชี
31. วิชาภาษาอังกฤษ
32. วิชาเครื่องคำนวณเบื้องต้น(คอมพิวเตอร์)
33. วิชาการบรรยายสรุป/ศัพท์ทหาร/การอ่านคำควบกล้ำและครูทหาร
34. วิชาผู้นำทางทหาร
35. วิชาการจัดการฝึก
36. วิชา ปปส.
37. วิชาการต่อต้านการก่อการร้าย
38. ศาสนาและศีลธรรม
39. วิชาการรักษาความปลอดภัย
40. วิชาการปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ
41. วิชากระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับหน่วยใช้
42. วิชาการตรวจสอบใบอนุญาตพิเศษ
43. วิชาการพัฒนาระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จ
44.วิชาพื้นฐานงานวิจัย
45. วิชาเอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
46. วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
47. วิชาประวัติศาสตร์ทหาร
48.  วิชาการพัฒนาระบบราชการแนวใหม่
49. วิชาปลัดบัญชี