รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  เลิศล้ำ วิทยาการ

กองบังคับการ กองการศึกษา

  พ.อ.จตุรภัทร ดวงนิมิตร
ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
 
     
   
  ร.อ.สิงห์ทอง ขำฉา
ประจำกอง ขส.ทบ.
 
     
จ.ส.อ.ศิลปชัย   ทองวิโรจน์ จ.ส.อ.วีระศักดิ์   บุญเกิด จ.ส.อ.สุเทพ   ทองศรี
     
   
  จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ ลิ้นเสมา  
                                    

กองการศึกษา  มีหน้าที่

 1. ดำเนินการให้การศึกษากับนายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารขนส่งในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ
 2. จัดอาจารย์ ครู ไปสอนวิชาการทหารขนส่งให้กับโรงเรียนทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
 3. ดำเนินการให้การศึกษา และปรับปรุงความรู้แก่อาจารย์และครูในโรงเรียนทหารขนส่ง
 4. ริเริ่มพัฒนาระบบการฝึกและศึกษา
 5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปกครองบังคับบัญชากำลังพลภายในกองการศึกษา
 • อำนวยการในเรื่องการสอนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบ
 • ตลอดจนควบคุมครู อาจารย์  สอนตามตารางสอน
 • พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าโดยการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา
 • อำนวยการให้ครู อาจารย์ทำเอกสารบทเรียน ตำรา  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการฝึกศึกษา
 • รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  ตลอดจนงานด้านส่งกำลัง และสวัสดิการของกองการศึกษา
 • จัด ครู , อาจารย์เข้าทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตามตารางสอน
 • ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหรือตัวบุคคลให้แก่ครู อาจารย์ เกี่ยวกับความต้องการเครื่องช่วยฝึก
 • รวบรวมสถิติผลงานการสอนของครู , อาจารย์ เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณ  ตลอดจนงานด้านส่งกำลังและสวัสดิการของกองการศึกษา
 • เก็บรักษาและรวบรวบเอกสารเข้าแฟ้มแยกเรื่องตามคำสั่ง
 • ทำสถิติผลงานเสนอผู้บังคับบัญชา