รายนามผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำรุ่น
หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าขนส่ง

 

ลำดับ
ยศ -ชื่อ- นามสกุล
ปีการศึกษา
ลำดับ
ยศ -ชื่อ- นามสกุล
ปีการศึกษา
1
ร้อยเอก พงษ์ ราชู
2509
2
ร้อยเอก พรชัย ผลากูล
2510
3
พันตรี สนั่น พิพุธวัฒน์
2512
4
ร้อยเอก สมจตต์ บุญยทรรพ
2514
5
ร้อยเอก อัมพร พจน์สุภาพ
2515
6
ร้อยเอก ชูชาติ ศรีรัตน์
2516
7
ร้อยเอก อาวุธ วัณณะศิริ
2518
8
ร้อยเอก ณรงค์ จันทรังษี
2519
9
ร้อยเอก ขวัญยืน วังขอนทอง
2520
10
ร้อยเอก ประพันธ์ สายพงศ์
2522
11
ร้อยเอก ครรชิต สุมังคะโยธิน
2523
12
ร้อยเอก วุฒิชัย วิมุกตาลพ
2524
13
ร้อยเอก สัจจะ พัฒนศักดิ์
2525
14
ร้อยเอก พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
2526
15
ร้อยเอก โสภณ หาญเจริญ
2527
16
ร้อยเอก ทำนุ แสงอำพันธ์
2528
17
ร้อยเอก สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
2529
18
ร้อยเอก กุศล อุปลานนท์
2531
19
ร้อยเอก วันชัย กลิ่นแก้ว
2532
20
ร้อยเอก ถาวร ไทยแขก
2533
21
ร้อยเอก สมภพ มาลากุล ณ อยุธยา
2534
22
ร้อยเอก ธีรพล หมั่นยิ่ง
2535
23
ร้อยเอก สุนิมิตร รัตนานนท์
2536
24
ร้อยเอก สมาน ทองฟัก
2537
25
ร้อยเอก นพพร พันธ์เพ็ง
2538
26
ร้อยเอก เขมรัฐ ลำเจียกเทศ
2539
27
ร้อยเอก จำลอง ชนะผล
2540
28
ร้อยเอก ดิษราพงศ์ เจริญมาก
2541
29
ร้อยเอก ยุทธศักดิ์ กองช่าง
2542
30
ร้อยเอก เกียรติศักดิ์ สมชื่อ
2543
31
ร้อยเอก สมมิตร สินธุวงศานนท์
2543
32
ร้อยเอก ชาญชัย ฤทธาคนี
2544
33
ร้อยเอก ชูพงษ์ โอมอ้อม
2546
34
ร้อยเอก ทรงกลด ประทุมวัลย์
2548
    35 ร้อยเอก ภานุวัฒน์ ฉิมแป้น
2549
36
ร้อยเอก เกรียงศักดิ์ ชมพูน้อย
2550
    37 ร้อยเอก พีรนนท์ จันทรชาติ 2552 38 เรือเอก ธนูเทพ ลีวีรพงศ์ 2553
    39 ร้อยเอก ปฏิเวธ ชาติละออง 2554 40 ร้อยเอก สิขรินทร์ พฤตปภพ 2555
     41 ร้อยเอก ประทวน ล้อมกลาง 2556 42 ร้อยเอก สุรวิชญ์ แม้นสงวน 2557
     43 ร้อยเอก นิรุตติ์ สมศรี 2558 44 ร้อยเอก ชัยวัฒน์ ภู่ระหงษ์ 2559
     45 เรือเอก นิเรศ ศูนย์จันทร์ 2560 46 ร้อยเอก ณณัฐขจร ฉิมกลาง 2561