ปรัชญาโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ปรัชญา : รู้หน้าที่ มีคุณธรรม   เลิศล้ำวิทยาการ
               รู้หน้าที่  หมายถึง การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม  และงานในหน้าที่  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเจริญ
               มีคุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝังอบรมให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  ประพฤติตนเป็นคนดี  ทั้งกาย วาจา ใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  ตั้งอยู่ในความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรมกตัญญู  และเสียสละ  อันจะนำไป สู่การดำรงชีวิต   และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
               เลิศล้ำวิทยาการ  หมายถึง การปลูกฝังเจตคติให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมมีความริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่อไป
วิสัยทัศน์  (Vision)  
                 โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง
พันธกิจ  ( Mission)           
- ปกครองบังคับบัญชากำลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร
- ให้การฝึกศึกษาอบรม แก่กำลังพลเหล่าทหารขนส่ง และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบกให้มีความรู้ในหน้าที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการของเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตำราของโรงเรียนทหารขนส่งให้ก้าวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
- พัฒนาโรงเรียนทหารขนส่งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการทหารขนส่งที่ทันสมัย
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและของชาติไทย 
อัตลักษณ์ (Identity)
               มีศักยภาพด้านการขนส่ง ใฝ่คุณธรรม และมีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
                เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ